رفتن

باید رفت .....وقتی دیدی به ارزوهایت نمیرسی باید مغزت را و خیالت را بگذاری و بروی....بروی در زندگی واقعی درس بخوانی دکتر و مهندس بشوی.....ازدواج کنی.....و در حجم بزرگ روزمرگی گم شوی......و فراموش کنی آرزوهای بزرگ و عجیب و قشنگت را به دلیل شرایط به دلیل نداشتن اجازه ...به دلیل نداشتن ثروت.....

/ 0 نظر / 17 بازدید